UPDATE: Drept la Replică – Butka Gergely

Butka Gergo, fotografie de profil de pe Facebook

Butka Gergo, fotografie de profil de pe Facebook

Update – Drept la Replică – Butka Gergely:

În vederea unei corecte informări a publicului, referitor la articolul apărut în ediţia online a cotidianului Informaţia Zilei din data de 20.03.2023 cu titlul ”Casa de Cultură GM Zamfirescu alocă bani pentru cultură pe criterii etnice: din 300.000 de lei, asociaţiil maghiare primesc 221.000 lei, iar cele româneşti 79.000 lei”, ţinând cont de prevederile legale, solicităm publicarea următorului Drept la Replică:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350 din 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Consiliul Local Satu
Mare a aprobat componenţa Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de finanţare
nerambursabilă, din fonduri alocate Centrului Cultural G.M. Zamfirescu formată din 5 membri şi
un secretar astfel:
– Preşedinte: Kereskényi Gábor- primarul Municipiului Satu Mare,
Membri:
– Tămăşan Ilieş Cristina– viceprimar al Municipiului Satu Mare,
– Stan Gheorghe – consilier local,
– Masculic Csaba – administrator public,
– Covaci Natalia Ileana – şef S.C.C.I.S
Secretar: Muntean Ciprian – contabil Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare
Membru supleant: Fabian Ciprian – referent S.C.C.I.S.

Toate proiectele depuse spre finanţare au fost analizate temeinic de membrii comisiei de
evaluare. Proiectele selectate au fost depuse de asociaţii şi fundaţii cu o mare experienţă.
Deşi autorul articolului acuză pe nedrept ”împărţirea pe criterii etnice”, tocmai acesta face o
împărţire a asociaţiilor în ”maghiare” şi ”româneşti”. Toate asociaţiile care au depus cereri de
finanţare funcţionează în baza legilor din România şi au sediu în Satu Mare – România.

Trebuie totuşi precizat, în ultimii 6 ani, cele mai mari asociaţii culturale din Satu Mare, Asociaţia
Codrenilor, Avram Iancu, Tara Oraşului nu au depus proiecte pentru finanţare. Asociaţia
Tempora a depus în ultimii ani proiecte, toate obţinând finanţare. Din păcate, anul acesta,
Asociaţia Tempora nu a mai depus cerere de finanţare.

Primăria municipiului Satu Mare şi Centrul Cultural GM Zamfirescu au mediatizat intens
lansarea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă în baza Legii 350/2005.
Evaluarea proiectelor se face în baza unui punctaj prevăzut în Legea 350/2005, Anexa 10.

Astfel se ţine cont de:
– Problema identificată este reală, concretă, stringentă şi abordabilă în sensul diminuării /
rezolvării acesteia, calculat astfel:
– Problema identificată este reală, concretă, stringentă;
– Justificarea necesităţii implementării proiectului;

Obiectivele specifice sunt clar definite, specifice, măsurabile, abordabile, realiste şi încadrabile în
timp – SMART, calculat astfel:
– Obiectivele sunt clar definite;
– Obiectivele sunt specifice;
– Obiectivele sunt măsurabile;
– Obiectivele sunt abordabile;
– Obiectivele sunt realiste;
– Obiectivele sunt încadrabile în timp;
Există concordanţă între obiectivul general, obiectivele specifice, indicatori, calculat astfel:
– Există concordanţă între obiectivul general şi obiectivele specifice;
– Există concordanţă între obiectivele specifice şi indicatori;

Planul de activităţi, modul de prezentare a acestuia, coerenţa şi realismul, dacă acesta conduce
la atingerea rezultatelor propuse a fi atinse în urma derulării proiectului, calculat astfel;
– Planul de activităţi, modul de prezentare a acestuia- coerenţa şi realismul;
– Modalitatea de implementare a proiectului pentru atingerea rezultatelor proiectului;
– Planul de activităţi – dacă acesta conduce la atingerea rezultatelor propuse a fi atinse în
urma derulării proiectului
– Definirea clară a grupului ţintă, calculat astfel:
– Definirea clară a participanţilor şi explicitarea modalităţii de selecţie a acestora
– Definirea clară a beneficiarilor;
– Impactul proiectului asupra grupului ţintă;
– Bugetul este estimat realist si este în concordanţă cu activităţile planificate;
– Bugetul este estimat realist;
– Bugetul este în concordanţă cu activităţile planificate;
– Consistenţa acţiunilor de promovare cuprinse în proiect;
– Parteneriate încheiate cu organizaţii şi/sau instituţii pentru proiect.
– Proiectul face o ofertă culturală cu caracter de noutate şi diferenţiatoare;
– Proiectul nu propune acţiuni care să se suprapună ofertei culturale anuale a instituţiilor
culturale sătmarene, aşa cum este ea expusă în Programul acţiunilor culturale;
– Acţiunile proiectului presupun o valorificare inovativă şi colaborativă a infrastructurii
culturale şi a resursei umane creative locale;
– Proiectul îşi propune să-şi angajeze publicul specific în mod activ, prin acţiuni care să
stimuleze co-participarea, colaborarea, dezbaterea şi formarea de abilităţi şi deprinderi
culturale.
– Proiectul încadrează mai multe direcţii de finanţare culturală, propunând acţiuni cu
caracter sintetic.

Proiectele care îndeplinesc condiţiile şi criteriile de selecţie fără punctaj vor fi evaluate din punct
de vedere tehnic de Comisia de selecţie.
– Se finanţează numai proiectele culturale care prevăd pregătirea unor evenimente/acţiuni
culturale care se desfăşoară în perioada de implementare a proiectului (anul curent) şi
care au loc în municipiul Satu Mare.
– Etapa de selecţie pe bază de punctaj a proiectelor culturale se realizează de membrii
comisiilor de selecţie constituite la nivelul autorităţii finanţatoare .
– Membrii comisiei de selecţie acordă pe formularul de apreciere prevăzut în Anexa 11, un
punctaj care se calculează prin însumarea calificativelor cuantificate.
– Membrii comisiei de selecţie au dreptul de a opera modificări în bugetul proiectului
cultural.
– Pentru a fi selectat în vederea finanţării, proiectul cultural trebuie să obţină minimum 70
puncte, nerealizarea acestui punctaj descalificând proiectul.
– Proiectele culturale selectate primesc finanţare în ordine descrescătoare a punctajului
obţinut, în limita sumei alocate pentru selecţia de proiecte culturale.

Cu stima,
Butka Gergely
manager

 

*******

 

Articol iniţial:

În procente asociaţiile culturale româneşti au primit 27%, iar cele maghiare 73%, asociaţia tinerilor germani 0% (punctajele s-au făcut din burta domnului Butka Gergo)

Cerem demiterea directorului Butka!

Iată lista asociaţiilor, prezentată în ordinea alocării sumelor. Acest abuz, această discriminare pe criterii etnice nu poate rămâne nesancţionată. Este prea pe faţă de data aceasta, ba chiar e o provocare. Directorul Butko trebuie să prezinte membrii juriului, modul în care au fost analizate proiectele depuse. Criteriile sunt evidente. Este de neconceput ca unei asociaţii a Tinerilor Studenţi Sătmăreni să-i fie alocată o sumă de 10.000 de lei, din 69.750 lei ceruţi, iar unei asociaţii similare maghiare, Tineretul maghiar, să primească 15.000 lei, în timp ce ei au cerut 35.000 lei. În schimb Asociaţia tinerilor vorbitori de limbă germană din Satu Mare nu au primit niciun leu, ei cerând 14.900 lei.

De remarcat că asociaţii cu o activitate recunoscută pe plan naţional, precum Cununiţa şi Centrul Multicultural Poesis, fiecare primind câte 10.000 de lei, sunt sub limita unui teatru de păpuşi în limba maghiară, acesta primind suma de 15.000 lei.

O remarcă specială trebuie acordată producătorilor de vinuri. O fi vorba tot de despre cultură, dar rolul Casei de Cultură G.M. Zamfirescu nu este de a încuraja cultura viţei de vie, ci cultura scrisă, teatru, arta spectacolului, muzica. Ce caută într-un proiect cultural Asociaţia Agricultorilor Maghiari din Judeţul Satu Mare? Li s-a atribuit 30.000 lei. Tot 30.000 a primit Asociaţia viniviticultorilor sătmăreni din podgoriile tradiţionale sătmărene. Asta în timp ce Fundaţia Proscenum Satu Mare a primit zero lei din 16.700 ceruţi. Asociaţia Contemporart, 5000 lei din suma cerută de 28.000 lei.

Ca urmare a acestui abuz, acestei discriminări pe criterii etnice şi politice, cerem demiterea directorului Casei de cultură G.M. Zamfirescu, Butka Gergo ca fiind nedemn de a conduce o instituţie care poartă numele unui mare scriitor, a unui mare om de teatru, George Mihail Zamfirescu.

Totodată invităm asociaţiile civice, asociaţiile culturale nedreptăţite, să semneze în comun un protest sau să conteste individual modul în care s-a desfăşurat jurizarea proiectelor şi au fost atribuiţi banii publici.

Ca în vremurile demult apuse cerem respectarea principiului îndreptăţitei egalităţi.
Asociaţiile nedreptăţite sunt uşor de observat: ele se regăsesc în partea a doua listei. Niciuneia nu i-a fost atribuită o sumă care să depăşească 10.000 de lei.

În rest, organele abilitate ale statului să-şi facă datoria.

 

 

Asociaţii maghiare în ordinea sumelor primite

Fundaţia Identitas Alapitvany, Zilele Culturale Partium, suma necesara ceruta 130.250 lei, suma aprobată 90.000 lei

Fundaţia Identitas Alapitvany, Sfârşit de săptămână în familie, suma necesara ceruta 65.000, suma aprobata 35.000

Asociaţia Agricultorilor Maghiari din judeţul Satu Mare – Szatmár Megyei Magyar Gazdák Egyesülete, Satul mic în Satu Mare, ediţia a-IV-a, suma necesara cerută 50.000, suma aprobata 30.000 lei

Asociaţia viniviticultorilor sătmăreni din podgoriile tradiţionale sătmărene, Gala culturii vinurilor sătmărene, suma necesara ceruta 50.000, suma aprobata 30.000 lei

Asociaţia Iniţiativa Tineretului Maghiar din Satu Mare, Insula Tineretului, suma necesară cerută 35.000, suma aprobata 15.000 lei

Asociaţia Art Project, Evenimente familiale şi tabere de vară la Teatrul de păpuşi Brighella, suma necesara ceruta 33.180, suma aprobata 15.000

Asociaţia Culturală pentru Tinerii din Satu Mare Szatmári Fiatalokért Kulturális Egyesület, Satu Mare Creativ, Suma necesară ceruta 48.000, aprobat 6.000 lei

Asociaţiile româneşti

Asociaţia de Tineret şi Cultură a Creştinilor „Cărturarul Nicolae de la Rohia”, Păstrarea şi promovarea tradiţiilor culturale şi religioane sătmărene, Suma necesară cerută 37.583, Suma aprobată 10.000 lei

Asociaţia SamStudia – Oranizaţia Tinerilor şi Studenţilor Sătmăreni, Festivalul La Dâmburi, ediţia a-IX-a, suma ceruta 69.750 suma aprobata 10.000 lei

Asociaţia chinologică Română-Satu Mare, Promovarea culturii raselor autohtone la Expoziţia chinologică internaţională DOGSHOW 2023-ediţia a 47-a, suma necesara cerută 45.000, suma aprobată 10.000 lei

Asociatia Centru Multicultural Poesis, 125 de ani de la naşterea lui G.M. Zamfirescu, Săptămâna culturii româneşti, la Satu Mare, suma necesară cerută 95.160, suma aprobată 10.000 lei

Fundaţia etnofolclorică Cununiţa, Viaţa – ca un cântec şi un joc – Leontina Dorca – 50 de ani de activitate, suma necesara ceruta 101.500, suma aprobata 10.000 lei

Asociaţia Fluturaşi albastrii, Un zâmbet pentru micii artişti, suma necesară ceruta 50.000, suma aprobata 10.000 lei

Societatea de ştiinţe matematice din România Filiala Satu Mare, Organizarea Conferinţei Naţionale Didactica Matematicii, suma necesara ceruta 15.000, suma aprobata 8.000 lei

Asociaţia Contemporart, Trecut, prezent şi viitor Satu Mare prin prisma muzicii de cameră, suma necesară cerută 28.000, suma aprobată 5.000 lei

Asociaţia Nevăzătorilor din România Filiala Judeţeană Satu Mare, Ziua Bastonului alb -ziua mondială a persoanelor cu deficienţă de vedere, Suma necesară ceruta 3.952, Suma aprobată 2.000 lei

Asociaţia Clubul Creatorilor Afirmarea Satu Mare, Revista Afirmarea seria NOUA, suma necesara cerută 5.600, suma aprobată 2.000 lei

Asociaţia Naţională a Surzilor din România -Filiala Satu Mare, Aniversarea 65 de ani de la înfinţarea filialei Surzilor din Satu Mare, suma necesara cerută 6.640, suma aprobata 2.000 lei

Asociaţii cu zero lei aprobaţi

Asociaţia PAX, Zilele muzicale Ham 2023 – Tehetseggondozas – Hatarok Nelkul, suma necesara ceruta 48.795, suma aprobata zero lei

Asociaţia GUTENBERG-Organizaţia tinerilor vorbitori de limba germană din Satu Mare, Ateliere nonformale de dezvoltare personală pentru tineri. Ateliere de limbi străine şi comunicare interculturală, suma necesara ceruta 14.900, suma aprobata zero lei

Asociatia Segíts te is -Ajuta si tu, Organizarea evenimentului pregătire pentru Paşte şi ziua copiilor pentru copii provenind din familii nevoiaşe, suma necesara ceruta 11.550, suma aprobata zero lei

Fundaţia Proscenium Satu Mare, Sărbătoarea poeziei, suma necesara ceruta 16.700 suma aprobata zero lei

Asociaţia Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului Satu Mare, Icoană din suflet de copil, ediţia a-V-a, suma necesara ceruta 11.200, suma aprobata zero lei

Asociaţia Absolvenţilor Veterani Kocsey Ferenc, Organizarea întâlnirii absolvenţilor veterani din Satu Mare ediţia a-XXXI-a, suma necesara ceruta, 24.000, suma aprobata zero lei

Asociaţia FOCUS DRAMA, Teatru exterior, Suma necesară ceruta 20.594, Suma aprobată zero lei

Asociaţia Rovenio Satu Mare, Tabară de teatru Arttis 2023, suma necesara cerută 6.080, suma aprobata, zero lei

Abonează-te acum Online!
 1. din străinătate a spus: 26 martie 2023, ora 04:26

  Mergeţi pînă la capăt! Numai voi ziarişti şi scriitori puteţi scăpa Satu Mare de pacostea asta. Nici în cele mai negre visuri nu am imaginat că se poate întîmplă asa ceva într-un oraş liniştit ca Satu Mare.
  Suntem alături de voi.

 2. y a spus: 23 martie 2023, ora 17:44

  Gergő fiam , nu ţi-am spus când încă nu erai nici consilier ales că nu te băga în tărâţe că te mănâncă porcii?? No fiam acum înghite şi suportă.

 3. cetatean a spus: 23 martie 2023, ora 13:05

  cine conduce imparte… ce sa mai zic… se vede din elicopter…

 4. dulap a spus: 23 martie 2023, ora 09:16

  Cum am citit aici undeva în anul 2022 au particiopat la concursul de proecte 54 de firme apoi după un an au fost numai 24 sau 26. asta insemnează că nu mai au incredere că concursul este corect. Anul viitor or sa fie 10 firme şi numai cele unguresti
  Asta este problema aci la Satu Mare. Trebe să intervie procuratura cum zice un coleg de comentariu.
  Eu nu mă pricep, dar se vede si din avion că nu este corect.

 5. Butka baiat bun a spus: 23 martie 2023, ora 04:49

  Ma cum stie el cita din grila de evaluare. A zis mult si nu a zis nimic. Dar citim printre randuri.
  Deci tu astepti asociatii „mari” ca sa imparti si la.romani bani? Pai stii de ce nu mai depun? Ca esti jed si de ani de zile imparti pentru Partium aceeasi suma colosala. Si degeaba pari tu baiat finut asa, si poate chiar esti, dar tot esti si jeg. Initial, anuntul clasamentului de proiecte nici nu era semnat. La 22 si ceva,dupa aparitia articolului, a aparut comisia cu liniuta. Atat, nesemnat, nimic. Degeaba citezi din lege. Sau daca o faci, zi de ce Identitas …are mai mult de 30% din totalul fondurilor pe cultura. Si de ce ani de an aceeasi suma. 90 000- mie imi suna a deturnare de fonduri publice prin fundatia asta. De aia cred ca ar trebui sa fie toata tarasenia asta, trimisa la DNA. Si poate va mai descurajeaza nitel. Cat sa ii lasati si pe altii sa mai respire.

 6. Butka baiat bun a spus: 23 martie 2023, ora 04:49

  Ma cum stie el cita din grila de evaluare. A zis mult si nu a zis nimic. Dar citim printre randuri.
  Deci tu astepti asociatii „mari” ca sa imparti si la.romani bani? Pai stii de ce nu mai depun? Ca esti jed si de ani de zile imparti pentru Partium aceeasi suma colosala. Si degeaba pari tu baiat finut asa, si poate chiar esti, dar tot esti si jeg. Initial, anuntul clasamentului de proiecte nici nu era semnat. La 22 si ceva,dupa aparitia articolului, a aparut comisia cu liniuta. Atat, nesemnat, nimic. Degeaba citezi din lege. Sau daca o faci, zi de ce Identitas …are mai mult de 30% din totalul fondurilor pe cultura. Si de ce ani de an aceeasi suma. 90 000- mie imi suna a deturnare de fonduri publice prin fundatia asta. De aia cred ca ar trebui sa fie toata tarasenia asta, trimisa la DNA. Si poate va mai descurajeaza nitel. Cat sa ii lasati si pe altii sa mai respire.

 7. Mohican a spus: 22 martie 2023, ora 23:04

  De ce îl chinuiti pe băiatul ăsta. Butko este un tip pe cinste face ce i se spune dar dacă se supără nu va mai aduce ouă de elefanţi de Paşti.

 8. Profesor a spus: 21 martie 2023, ora 19:16

  Nimic nou! UDMR face ce vrea! Inclusiv cu banii noştri, ai tuturor. Li se permite! Forma contemporană de xenofobie şi extremism. Inclusiv bătaie de joc!

 9. Gabi a spus: 21 martie 2023, ora 16:41

  Sa faca bine partidele romanesti sa nu mai joace pe tambal alergand dupa cai verzii, sa-si desemneze un candidat unic , agreat de toti si cu capul pe umeri. Ar fi o solutie.

 10. Nicu a spus: 21 martie 2023, ora 09:51

  Daca tatal lui Gergo vinde vin la taraba la toate evenimentele, nu trebuie sa ne miram unde ajung banii destinati culturii, pentru ca dupa ce bem vinul trecem la cultura , respectiv cantam. In ceea ce priveste repartitia banilor nu ne miram pentru ca stim cum se impart banii la noi , doar pe criterii etnice.

 11. Dac Bulibas a spus: 21 martie 2023, ora 08:52

  Nu ungurii sunt de vina pt. faptul ca conducatorii vostri pe care voi i-ati ales in marea voastra desteptaciune v-au vandut tara si v-au deservit intereselor straine atat persoanele voastre cat si economic !!!. Romania NU mai exista !, tot ce a ramas din ea este un cocioc, o Colonie de mana a 14-pea condusa de altii adica de straini in functie de interesele lor. Si asta datorata voua ca ati fost indiferenti !!!. Pe cand voi v-ati uitat linistiti la harneli si seriale siropoase pe televizoare puleticienii vostri hoti si corupti si-au facut de cap si v-au vandut tara pe banii vostri !. Atunci trebuia sa deveniti agitati, sa iesiti pe strada si sa-i alungati de la conducere pe tradatorii vostri de tara si de neam respectiv, sa-i bagati la puscarie !. Acum cand situatia a devenit putreda si total incerta acuma v-ati trezit din somnul cel de veci in care ati fost ?. Guvernul vostru este un incapabil format din multi plagiatori ( hoti intelectuali ) in frunte cu Ciuca al vostru !. Guvernul ungar de la Budapesta a fost nevoit sa sprijine si sa-i ajute pe maghiarii din Ardeal ( care cotizeaza la Bucuresti ) in dezvoltarea acestora, pastrarea identitatii nationale , culturale , traditiilor si a limbii maghiare respectiv, pt invatarea si insusirea limbii romane. Guvernul vostru este DUSMANUL vostru ! ( v-au bagat in saracie si disperare ). Daca ati fi nevoiti sa alegeti de care sa apartineti dintre vecinii Ardealului pe care ati alege dintre Ucraina, Serbia si Ungaria ?….. Ungaria este singurul care a investit in Ardeal si cu care aveti un trecut comun istoric !. Ar trebui sa aveti in vedere si cum traiesc romanii din Ungaria. Faptul ca Guvernul vostru imbecil la comanda externa va inchide si ultimele doua termocentrale ramase inca in functiune fara sa puna ceva in locul acestora care sa produca energie nu va deranjeaza ?……( o sa va usture la buzunare !). Vreti investitii in cultura romaneasca pe un ” taram fara stapan ” din care tineretul pleaca fara sa se mai intoarca iar natiunea romana se imputineaza pe zi ce trece ?. Investitii in cultura viticola si vinicola este mai benefica pt. voi ca veti trece mai usor peste momentele grele la care sunteti expusi si care vor urma. Cultura romeasca este pe cale sa ajunga o potcoava aurita batuta pe o copita de cal mort !.

 12. Sătmărean relativ bine informat a spus: 21 martie 2023, ora 08:39

  Tin sa va aduc la cunoştinţă ca din comisia de atribuire a sumelor pentru proiectele despre care se face vorbire mai sus a făcut parte chiar primarul Gabor Kereskenyi, alături de alţi câţiva care nu contează pentru că el dictează.
  După umila mea părere primarul se află în conflict de interese pentru ca Fundaţia Identitas Alapitvany şi Asociaţia Iniţiativa Tineretului Maghiar din Satu Mare funcţionează pe lingă Organizaţia UDRM Satu Mare, unde dl. Kereskenyi este membru;i preşedinte org. muncipală coleg deci cu echipa de conducere a fundaţiei căreia i s-a atribuit cum arată aici un domn 40% din total fonduri nerambursabile.
  Acest lucru conduce la ANULAREA licitaţiei. S-a încălcat Legea 350 atribuindu-se unei singure asociaţii peste 33% din suma totală.
  Deci licitaţia se anulează, iar domnul care a încălcat legea, recte numitul Kereskenyi Gabor a săvârsit o faptă penală.

 13. Cadru didactic a spus: 21 martie 2023, ora 06:54

  De ani de zile se intimpla abuzuri din partea primarului Gabor K. la Satu-Mare şi nicio institutie a statului nu intervine. Nu stiu ce se întîmplă cine îl protejează. Nu cred asa ca doamna Lucia ca primarul nu avea cunostinta ca acolo la casa de cultura se fac discriminari pe criteriu etnic. Tot Satu Mare este în mina ungurilor. Iei bat joc de tot de este romanesc. Romanii nu au niciun drept.

 14. Premiant mate a spus: 21 martie 2023, ora 00:53

  Fac o socoteala şi trag concluzii. Au depus cereri 11 asociaţii romanesti, 7 maghiare şi 8 care n-au fost eligibile.

  Cele 7 asociaţii maghiare au cerut 361 430 lei si au primit 221 000 lei. Diferenţa este de 140430.

  11 asociaţii ale românilor au cerut 458185 lei şi li s-a repartizat 79 000 lei.
  Diferenţa dintre primit si necesar este de 379185 lei.

  Concluzia mea este ca cultura românească este sufinanţata cu valoarea asta de 379185 lei, iar cea maghiară este subfinanţată cu numai 140430 lei.
  Asta este discriminare colectivă.

 15. Lucia C. a spus: 21 martie 2023, ora 00:01

  Nu le ajunge ca au pus mina pe toate resursele cu tarrbeton ca le mai trebuie şi puţinii bani destinati culturii adevărate. Nu va amagiti ca primarul nu ştie. Primarul Kereskeni a dat ordin sa se imparta aşa banii. Am lucrat în primărie şi ştiu. Totul este ilegal. Mergeţi direct la DNA dacă vreţi sa se facă cinstit şi corect proiecte pe cultură. Sfatul meu.

 16. Osan din Paris a spus: 20 martie 2023, ora 22:51

  Chemaţi oşenii în ajutor ca fac ei ordine cu ungurii. Am văzut cum şi-au bătut joc de oseni cu piesa de teatru. Nu suntem toţi prosti.
  Nu va lăsaţi dragi romani călcaţi în picioare.

 17. unguru bunguru a spus: 20 martie 2023, ora 22:33

  Atuma zîc si eu aşa că orcât de ungur îi primaru ăla al vostru dacă era anunţat ce se întîmplă acolo la casa aia de cultura nu făcea o măgărie asa mare sa deie 70 la suta pt ungurasii lui şi la doua firme agricole plus ca a dat la un calcul sumar 40 la suta la o singura Fundaţie Identitatea maghiara sau asa ceva. Oamenii ăştia nu-s normali nici la cap nici la buzunare!!!

 18. Sectorist a spus: 20 martie 2023, ora 22:17

  Îmi pare rău pentru colegul născut în Satu Mare. am căutat peste tot la „GM Zamfirescu casa de cultura” şi nu am găsit nici un fel de juriu şi eu cred ca nu a fost deloc juriu. am şi io o intrebare… dacă tipul ăla speriat Gumbo este director pe bune?

 19. Om de bine a spus: 20 martie 2023, ora 22:07

  Rog sa îmi spună cineva din cine a fost format juriul. Dacă au fost oameni de cultura cred ca au greşit ca nu au descalificat cele doua asociaţii agricole. Nu este domeniul lor la o casa de cultură.
  Sunt născut la Satu Mare. Îmi pare rău ca s-a ajuns la confruntare
  etnica unguri contra romani.

 20. OBSERVATOR NEUTRU a spus: 20 martie 2023, ora 21:35

  LUATI-VA DE MINA VOI ROMANII NEDREPATITI SI PLECATI IN GRUP LA PRIMAR SI DEPUNETI SESIZARE IMPOTRIVA JURIULUI CARE SE VEDE CA NU CUNOSTEA LEGEA.
  DACA PRIMARUL NU FACE INVESTIGATII SI NU IA MASURI MERGETI LA DNA!

 21. Unguru' bulan a spus: 20 martie 2023, ora 21:06

  Legea spune ca in cazul in care un solicitant are doua proiecte aprobate, suma alocata acestuia nu poate depasi o treime din suma totala a finantarilor. Cat au baietii smecheri pentru Partium si Weekend in familie? 125 000 din 300 000? Ia sa trecem noi pe la politie, si cu temei legal.

 22. Platitor de taxe a spus: 20 martie 2023, ora 21:02

  Cu un articol care face valva 2 3 zile nu rezolvati nimic. Trebuie sesizat DNA. Acolo ceva e putred.

 23. Nimeni a spus: 20 martie 2023, ora 20:43

  Extras din legea 350

  (2) În cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiaşi an calendaristic, mai mult de o finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare, nivelul finanţării nu poate depăşi o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorităţii finanţatoare respective.

  Fundatia preferata de ani de zile a primit sub acest procent,fix cat sa nu bata la ochi. Mai mult,nu s-au pus la dispozitie algoritmii de calcul prevazuti in lege pentru stabilirea sumeilor. Asta se vede cu ochiul liber la vederea listelor. Cum e posibil ca o asociatie care 84 de puncte la proiect sa iasa cu mult procentual sub o asociatie care are 90? Iti dai seama astfel ca simpatiile sunt stabilite de la bun inceput.

  Art. 34. –
  Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a nu face nici o discriminare între solicitanţi din punctul de vedere al formei în care aceştia transmit sau primesc documente, decizii sau alte comunicări

  Art. 31. –
  (1) Proiectul sau proiectele stabilite ca fiind câştigătoare sunt acelea care întrunesc punctajul cel mai mare, rezultat din aplicarea unui algoritm de calcul, fiind cele mai avantajoase din punct de vedere tehnico-financiar.

  (2) Algoritmul de calcul prevăzut la alin. (1) se stabileşte prin luarea în considerare, alături de buget, a unor variate criterii de evaluare a propunerii, în funcţie de specificul fiecărui contract de finanţare nerambursabilă. Aceste criterii trebuie să fie definite clar de fiecare autoritate finanţatoare, prin elaborarea unor norme specifice care să aibă legătură concretă cu specificul contractului şi care, după ce au fost stabilite, să nu poată fi schimbate pe toată durata de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă. Inca o data,care sunt algoritmii

  (3) Autoritatea finanţatoare este obligată să precizeze în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei criteriile de evaluare a propunerii de proiect prevăzute la alin. (2), în ordinea importanţei lor pentru evaluarea propunerii, precum şi algoritmul de calcul detaliat care va fi aplicat. -Nu avem

  Mai mult decat atat, nu sunt eligibile proiectele generatoare de peofit. Ma indoiesc ca proiectele de tip viticol sau agricole nu vor genera profit, la fel cum nu se incadreaza la domeniul de finantare.

  Repet,situatia dureaza de ani de zile si ma bucur ca in sfarsit cineva ia atitudine. Ar trebui solicitata reevaluarea de catre o comisie externa, a tuturor proiectelor.

  Si stati ca urmeaza fondurile de la CJ. Facem pronosticuri privind favoritii, si acolo? Anul trecut fundatia favorita a primit dubla finantare pentru acelasi proiect, unul de la GM altul de la CJ. Ambele sume au fost maximele acordate.

 24. Mircsa a spus: 20 martie 2023, ora 20:18

  Fara psd nu reuseau. Meritul e si al lor.

 25. Gavrila a spus: 20 martie 2023, ora 20:11

  Ce vreţi? Amu v-aţi trezit? Asta fac de ani de zile. Tupeu maxim. Românii sunt proştii.

 26. petrisor a spus: 20 martie 2023, ora 19:24

  Citi unguri sunt la Satul Mare? Dacă sunt 70% atunci asta e. Nu ştiu ce caută asociaţii agricole la cultură? Cultivaţi acolo grâu în oraş?

 27. Loredana a spus: 20 martie 2023, ora 19:20

  Nu-mi vine sa cred! Contestaţi la tribunal.

 28. Lavy a spus: 20 martie 2023, ora 19:18

  Este de competenta Curţii de Conturi. Se spală bani de campanie.
  Cei nedreptăţiţi se pot adresa juriului pentru contestaţie.

Adaugă un comentariu Ne păstrăm dreptul de a refuza publicarea comentariilor care nu respectă nişte reguli simple ale bunului simţ, care reprezintă atac la persoană, sau care sunt off-topic. Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii.

Tastează numerele care apar! Exemplu: 7 5 unu şapte = 7517