Şedinţă de guvern: Proiecte importante pe ordinea de zi | Informaţia Zilei

Şedinţă de guvern: Proiecte importante pe ordinea de zi

Guvernul urmează să adopte, în şedinţa de astăzi, unele măsuri privind Programul naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale, dar şi un proiect de ordonanţă de urgenţă privind acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene.

Este o zi încărcată pentru guvern. Iată proiectele de acte normative.

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

2. PROIECT DE LEGE privind desfiinţarea Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte

”Gheorghe Cristea” din Bucureşti

 

II. PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru aprobarea Programului Naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale

2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europene

3. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile precum şi unele măsuri de distribuire a acestora

4. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „O familie, o casă”

5. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Bãncii de Export-Import a României EximBank – S.A.

6. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1998 privind finanţarea şi din alte surse decât bugetul de stat a unor activităţi specifice de administrare a rezervelor de stat

7. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate şi instituirea unor măsuri privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

8.  PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului Naţional SPRIJIN PENTRU ÎNFIINŢAREA DE ÎNTREPRINDERI SOCIALE ÎN MEDIUL RURAL, finanţat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului Naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii, finanţat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului Naţional de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţat în cadrul Programului

Operaţional Competitivitate 2014-2020

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului de garanţie voluntară în

conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului –SURE instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de şomaj într-o situaţie de urgenţă ca urmare a epidemiei de COVID-19, între Comisia Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 22 iunie 2020 şi la Bruxelles la 15 iulie 2020

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea plăţii unor contribuţii financiare voluntare ale României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) precum şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 916/2019 privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României pentru anul 2019 către Forumul privind Administrarea Fiscală, iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile care se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în domeniul public al judeţului Botoşani

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor bunuri imobile aflate în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de inundaţiile produse în localităţile Aiud şi Sânmiclăuş din judeţul Alba

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale- Spitalului Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu” Timişoara

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului ”Sistem de alertă timpurie şi informare în timp real – RO-SAT”

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile aflate în proprietatea statului şi administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Corpului de control al prim-ministrului

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea numărului de posturi şi a structurii organizatorice a Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1288/2012

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Remodelarea, consolidarea şi supraetajarea Sălii Omnia pentru conversia în Centrul Naţional al Dansului Bucureşti”

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi de imobil din domeniul privat în domeniul public al statului şi darea acesteia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înscrierea părţii de imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi modificarea valorii de inventar a imobilului 403 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 3137 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Măgura, judeţul Bacău, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea măsurilor necesare pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/788 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind iniţiativa cetăţenească europeană şi a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1799 al Comisiei din 22 octombrie 2019 de stabilire a unor specificaţii tehnice pentru sistemele separate de colectare online în temeiul Regulamentului (UE) 2019/788 al Parlamentului European şi al Consiliului privind iniţiativa cetăţenească europeană

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea condiţiilor privind acordarea locuinţei de serviciu, a cheltuielilor de cazare şi deplasare a prefecţilor şi a subprefecţilor, precum şi pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuinţa de serviciu, cheltuielilor de cazare şi deplasare a prefecţilor şi a subprefecţilor, aferente anului 2020

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, în domeniul public al comunei Moftin şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

26. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei părţi dintr-un imobil şi scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bistriţa” al Judeţului Bistriţa – Năsăud, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptăţite, precum şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

27. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M. 0565 Bistriţa, scăderea din inventar a unei construcţii şi a unei părţi de teren din acesta, trecerea în domeniul privat al statului a unei părţi de teren din acesta, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

28. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Brăila din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

29. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bihor, ca urmare a reevaluării, precum şi transmiterea unei părţi din acesta, în domeniul public al municipiului Oradea, judeţul Bihor şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

30. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr.470/2005 privind înfiinţarea Spitalului Municipal Bacău şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

31. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum Expres Craiova – Piteşti şi legăturile la drumurile existente”, Tronsonul 1, aflate pe raza localităţilor Pieleşti şi Robăneşti din judeţul Dolj

32. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 217/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente”, tronsonul 2, aflate pe raza localităţilor Bârza, Piatra-Olt, Slătioara, Valea Mare, Balş, Bobiceşti, Găneasa, Milcov şi Slatina din judeţul Olt

33. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Tribunalului Călăraşi

34. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

35. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor – Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării acestora şi pentru modificarea anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

36. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declararea Proiectului de investiţii „Conductă de transport gaze naturale pe direcţia Ghergheasa – Focşani” ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale

37. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declararea Proiectului de investiţii „Conductă de transport gaze naturale pe direcţia Prunişor – Orşova – Băile Herculane – Jupa” ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Estimările pentru anii 2020 şi 2021 cu privire la contribuţia UE din fondurile europene structurale şi de investiţii si fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobare privind iniţierea de negocieri în vederea încheierii unui Protocol de modificare a Convenţiei între Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Pakistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Bucureşti la 27 iulie 1999

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea rezultatelor prioritizării proiectelor de investiţii publice semnificative, ce urmează a fi utilizate în procesul de elaborare a proiectului legii bugetului de stat pe anul 2021

4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Programului de Cooperare în Domeniul Educaţiei între Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Educaţiei din Republica Coreea pentru perioada 2020-2025

5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice

6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierii Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind cooperarea în domeniul sănătăţii

Abonează-te acum Online!
Adaugă un comentariu Ne păstrăm dreptul de a refuza publicarea comentariilor care nu respectă nişte reguli simple ale bunului simţ, care reprezintă atac la persoană, sau care sunt off-topic. Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii.

  • Goldis Admitere

  • Dacă vrei ca reclama ta să apară aici, sună la 0261.767.303 sau 0724.103.517