Locuri de muncă la Spitalul Judeţean Baia Mare

Scris de Vasile Gherman, 14 mai 2019 « Ştirea precedentă | Înapoi la index | Ştirea următoare »

Spital in martie

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” din Baia Mare angajează nouă persoane pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante.

Cei interesaţi să participle la concurs pot opta pentru: un post vacant de fizician medical la Laboratorul de Radioterapie; unul de magaziner la Serviciul Aprovizionare Transport; trei dc muncitor calificat – şofer II la Serviciul Aprovizionare Transport; unul de muncitor calificat telefonist la Serviciul Administrativ; două de spălătoreasă la Compartimentul Spălătorie; unul de muncitor necalificat la Serviciul Aprovizionare.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare: are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; cunoaşte limba română, scris şi vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exerciţiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: fizician medical – diplomă de licenţă în fizică sau echivalent; permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN; doi ani vechime ca fizician medical debutant. Pentru postul de magazine – diplomă de bacalaureat sau certificat dc absolvire a liceului; minimum 6 luni vechime în activitate. Pentru muncitor calificat – şofer II – diplomă de bacalaureat/certificat de absolvire a liceului; permis de conducere pentru şofer profesionist; minimum un an vechime în meseria de şofer. Pentru muncitor calificat-telefonist – diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului; certificat de calificare pentru meseria de telefonist; 3 ani vechime în activitate. Pentru spălătoreasă – şcoală generală; fără condiţii de vechime. Pentru muncitor necalificat – şcoală generală; fără condiţii de vechime. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 24 mai 2019: data limită de depunere a dosarelor; 04 iunie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 07 iunie 2019, proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş“, Baia Mare, serviciul R.U.N.O.S., tel. 0262/205.100, int. 2284. 0262/218.712.

V. Gherman