Sprijin pentru crescătorii de bubaline

Scris de Vasile Gherman, 27 septembrie 2019 « Ştirea precedentă | Înapoi la index | Ştirea următoare »

 

Veşti bune pentru crescătorii de animale. Programul de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor a fost aprobat de Camera Deputaţilor.

Potrivit textului legii se aprobă schema multianuală de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul creşterii bubalinelor, pentru fermierii care desfăşoară activităţi de creştere şi reproducţie a bubalinelor. Aceştia pot face investiţii pentru realizarea de locuri de cazare în ferme de reproducţie noi sau în ferme de reproducţie aflate în activitate care îşi măresc capacitatea de cazare, precum şi de stimulare a asocierii în cooperative. Scopul legii îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat, având ca obiectiv implementarea Programului de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor în vederea îmbunătăţirii nivelului de performanţă şi sustenabilitate al fermelor de reproducţie a bubalinelor. Suma alocată pentru acest program este în valoare de 30 milioane de euro.

Ajutorul se acordă o singură dată

Ajutorul de stat se acordă pentru investiţii în locuri noi de cazare pentru reproducţie, următorilor beneficiari, crescători de bubaline, care desfăşoară activităţi de creştere şi reproducţie, astfel: persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate şi/sau întreprinderi familiale şi/sau întreprinderi individuale, care deţin exploataţii cu aviz/înregistrate/autorizate sanitar-veterinar, până la data intrării în vigoare a prezentei legi; persoane juridice şi/sau PFA şi/sau IF şi/sau II care deţin exploataţii cu aviz/ autorizate/înregistrate sanitar-veterinar în care se desfăşoară activităţi de creştere şi reproducţie, asociate în cooperative agricole de exploatare şi gestionare a efectivelor de animale în vederea înfiinţării de ferme de reproducţie, respectiv spaţii de cazare şi dotări; unităţi de cercetare-dezvoltare-inovare, universităţi şi licee de profil agricol. Beneficiarii trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici şi mijlocii, Ajutorul de stat se acordă pentru realizarea a maximum 200 locuri noi de cazare pentru reproducţie, pentru un beneficiar, în baza Programului de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor. Beneficiarii trebuie să deţină suprafaţa de teren necesară investiţiilor realizate în baza acestui program. Ajutorul de stat se acordă o singură dată pentru investiţiile aferente unui loc nou de cazare pentru reproducţie dezvoltat prin baza prrogramului. Beneficiarii nu pot accesa simultan alt ajutor de stat, ajutor de minimis şi nu pot accesa sprijin prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, denumit în continuare PNDR 2014-2020, pentru aceleaşi măsuri reglementate de prezenta lege.

Tinerii fermieri avantajaţi

Cheltuielile eligibile necesare realizării investiţiilor obţinute în baza prevederilor prezentei legi sunt: construcţia locurilor de cazare, a spaţiilor necesare pentru asigurarea măsurilor de biosecuritate şi a spaţiilor auxiliare necesare funcţionării investiţiei; achiziţionarea de utilaje şi echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare, adăpare şi muls mecanic, mijloace speciale pentru transportul animalelor vii, microclimat, dotarea spaţiilor tehnice privind măsurile de biosecuritate, depozitarea, evacuarea şi tratarea dejecţiilor; costuri cu serviciile, respectiv elaborarea de studii de orice natură necesare realizării investiţiei, proiecte de construcţie, servicii de arhitectură, organizare de şantier, asigurarea utilităţilor, consultanţă şi autorizaţii. Nivelul ajutorului poate fi majorat cu câte 20 de puncte procentuale din cost pentru: tinerii fermieri; fermierii care s-au instalat în cei 5 ani anteriori; cooperative; investiţii colective realizate de crescătorii de bubaline. Intensitatea ajutorului de stat nu poate depăşi 90 de puncte procentuale.

Investiţia trebuie realizată într-un an şi jumătate

Beneficiarii depun cererea de înscriere în Programul de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor, la direcţia pentru agricultură judeţeană, însoţită de următoarele documente: împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal; copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică, după caz; copie de pe actul constitutiv; dovadă cont activ bancă/trezorerie; pentru terenurile pe care se realizează investiţia, documente care atestă dreptul de proprietate, administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute sau altele, dobândit prin act autentic notarial, certificate de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege; plan cadastral; schiţă validată de beneficiar aferentă locurilor de cazare pentru reproducţie; copie de pe avizul/înregistrarea/autorizaţia sanitar-veterinară. Procedura privind modul de accesare a schemei de susţinere a crescătorilor de bubaline pentru activitatea de reproducţie se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Pentru realizarea investiţiilor finanţate prin Programul de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor se poate acorda un sprijin în patru tranşe egale, începând cu data încheierii contractului de finanţare.

Termenul maxim de realizare a investiţiilor este de 18 luni de la prima decontare, cu posibilitatea de prelungire a acestuia la solicitarea beneficiarului, cu maxim 6 luni.

V. Rohianu